Đăng Ký Lên Sóng

Khu vực thành viên đăng ký làm NCC hoặc gái đi làm tự lên bài tại cộng đồng gái gọi và dân chơi Việt nam. Thông tin đưa lên phải đảm bảo chính xác, Thành viên tự chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải.